ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

PIELGRZYMKA 2024

Ustalenia organizacyjne

Informujemy, że w roku 2024 Ordynariat Polowy planuje zorganizowanie
31. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, która odbędzie się w terminie 5-14 sierpnia.

W pielgrzymce mogą wziąć udział żołnierze i pracownicy RON – w ramach podróży służbowej oraz członkowie ich rodzin – z odpłatnością za wyżywienie podczas pielgrzymki.

W chwili obecnej trwa jeszcze procedowanie rozkazów i stosownych decyzji. Terminowość ich ukazania nie zależy od organizatora pielgrzymki.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane uczestnictwem
w tegorocznej pielgrzymce, prosimy o śledzenie informacji w swoich jednostkach/instytucjach wojskowych. Osoby chcące wziąć udział w pielgrzymce winne zgłosić chęć uczestnictwa swoim przełożonym oraz kapelanowi posługującemu w jednostce/instytucji wojskowej.

Z chwilą ukazania się rozkazu o pielgrzymce i wyznaczeniu
w jednostce/instytucji wojskowej koordynatora pielgrzymki konieczne będzie zgłoszenie się do niego celem wypisania się na listę uczestników – do zatwierdzenia przez dowódcę, komendanta, dyrektora.

Po uzyskaniu zgody przełożonego na uczestniczenie w pielgrzymce, koordynator pielgrzymki z ramienia jednostki/instytucji wojskowej dokona formalnego zgłoszenia uczestników poprzez formularz zgłoszeniowy w ST MILNET-Z (SI Portal RON – zakładka ANKIETER – ID ankiety zgłoszeniowej zostanie podany w rozkazie).

Tylko osoby, które nie zakwalifikowały się na pielgrzymkę zostaną o tym poinformowane przez organizatora.

Regulamin 31. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę

 1. Organizatorem 31. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę jest Ordynariat Polowy Wojska Polskiego w Warszawie, Tokarzewskiego – Karaszewicza 4, reprezentowany przez Dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę pielgrzymki ks. płk. Stanisława Garbacika oraz Przewodnika Pielgrzymki ks. ppor. Piotr Woszczyk
 2. Pielgrzymujemy w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej (WAPM).
 3. Pielgrzymem staje się osoba, której została wydana przepustka, znaczek, Karta Pielgrzyma (Pakiet Pielgrzyma) po ukończonym procesie rejestracji w miejscu zgrupowania. Uczestnictwo w pielgrzymce jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, a także spełnieniem wymogów w nim przewidzianych.
 4. Z chwilą pobrania Pakietu Pielgrzyma żołnierze podlegają dowódcy pielgrzymki.
 5. Pielgrzyma – żołnierza obowiązują wszystkie zapisy prawne, dotyczące żołnierza zawodowego oraz regulaminy wojskowe, a wszystkich uczestników dyscyplina wojskowa, w tym podporządkowanie się poleceniom osób funkcyjnych i przestrzeganie ustalonego porządku dnia.
 6. Po przybyciu na miejsce zgrupowania i pobraniu Pakietu Pielgrzyma, zabronione jest samowolne opuszczanie rejonu zgrupowania.
 7. Dowodem udziału w pielgrzymce jest przepustka, Karta Pielgrzyma i znaczek, które stanowią własność Organizatora. Własność ta przechodzi na pielgrzyma z momentem zakończenia pielgrzymki w Częstochowie.
 8. Pielgrzym jest zobowiązany okazać Kartę Pielgrzyma i Znaczek na wezwanie Organizatora, Przewodnika lub Służb Zabezpieczających Pielgrzymkę.
 9. Niepełnoletnie osoby muszą znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna, którego dane powinny być wpisane w karcie niepełnoletniego pielgrzyma.
 10. Dorosły opiekun bierze odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką.
 11. Służba Zapisów wydaje Pakiet Pielgrzyma podczas rejestracji w miejscu zgrupowania 4 sierpnia.
 12. Pielgrzym zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, modlitwach oraz w pielgrzymkowym programie dnia.
 13. Pielgrzym zobowiązany jest do postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwości
  i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym. Wszystko, co otrzymujemy na pielgrzymce, jest darem od ludzi. Pamiętajmy, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania ubioru: dla żołnierza zawsze jest to umundurowanie polowe, zgodne z obowiązującymi przepisami mundurowymi (dopuszczalne jest noszenie kapelusza
  wojskowego poza pierwszym i ostatnim dniem pielgrzymki) dla osób cywilnych są to ubrania zakrywające ramiona, dekolt, spódnice/spodnie sięgające za kolana i nieobcisłe.
 15. Pielgrzym – żołnierz może zmienić obuwie na obuwie ciemne sportowe tylko za zgodą lekarza odnotowaną w Karcie Pielgrzyma.
 16. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną Kartę Pielgrzyma z kompletnie uzupełnionymi danymi, a także wyeksponowany w widocznym miejscu znaczek.
 17. Zabronione jest suszenie odzieży, w tym bielizny w trakcie marszu przywiązanej do plecaka.
 18. Zabronione jest spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, a także kąpiele w rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności
  mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 19. Zalecane jest zaprzestanie palenia papierosów. Można je palić WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych, a w czasie trasy tylko na miejscach odpoczynku tak, aby nie stwarzać zagrożenia pożarowego i nie gorszyć innych pielgrzymów i gospodarzy (inni mają nie widzieć
  osoby palącej).
 20. Pielgrzym odmawia sobie spożywania lodów podczas pielgrzymki, traktując to jako wyrzeczenie w duchu pokuty.
 21. Pielgrzym zawsze idzie drogą, by nie zniszczyć pól ani łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawia czyste. Odpady wyrzuca do worków na śmieci zapewnionych każdorazowo przez służbę
  porządkową.
 22. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w kolumnie wojskowej. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki (wychodzić przed krzyż). Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy.
 23. Bezwzględnie zakazane jest łączenie się grup, jak również mieszanie się pielgrzymów między grupami – za wyjątkiem sytuacji, gdy Organizator postanowi inaczej.
 24. Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej.
 25. Pielgrzym nocuje na obozowisku wojskowym, na wyznaczonym kolorem polu namiotowym i w przydzielonym numerem namiocie.
 26. Pielgrzym musi posiadać swój własny śpiwór. Grupa Zabezpieczenia zapewnia poduszkę, materac i łóżko polowe.
 27. Za porządek i przestrzeganie przepisów na obozowisku odpowiedzialna jest służba dyżurna GZ.
 28. Obowiązuje zakaz opuszczania obozowiska bez zgody Organizatora.
 29. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do porannej pobudki. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw i rodzin).
 30. Obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, jak również zabierania na pielgrzymkę broni wszelkiego rodzaju (nie dotyczy służby dyżurnej i wyznaczonych osób), niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.
 31. Zabronione są odwiedziny pielgrzymów przez osoby nieuczestniczące
  w pielgrzymce.
 32. Każda osoba wchodząca na teren obozowiska ma obowiązek zgłoszenia się do służby dyżurnej i uzyskania zezwolenia na wejście od Organizatora.
 33. Zabroniony jest wjazd samochodów na teren obozowiska, przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem pomiędzy postojami wypoczynkowymi. Powyższe nie dotyczy pojazdów służb pielgrzymkowych, posiadających Identyfikator „Samochód WAPM” oraz pojazdów wojskowych.
 34. Pielgrzym nie może posiadać własnego transportu towarzyszącego ani korzystać z innych środków transportu.
 35. Grupa Zabezpieczenia zapewnia Pielgrzymom dostęp do wody, mydła, papieru higienicznego jednorazowego, a także koszy na odpady wyłożonych jednorazowymi workami. Pielgrzym zobowiązany jest do regularnego dbania o higienę, dezynfekcję oraz bezpieczeństwo
  sanitarno-epidemiczne.
 36. Pielgrzym jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich Służb WAPM, w szczególności Służb Porządkowych Grupy Zabezpieczenia! Szef Służby Porządkowej wobec pielgrzymów reprezentuje Organizatora w zakresie powierzonych zadań.
 37. Za naruszenie Regulaminu, Pielgrzym może zostać upomniany przez Służbę Dyżurną, Służbę Porządkową Grupy Zabezpieczenia, Szefa Służby WAPM lub Organizatora i Jego decyzją, stosownie do wagi naruszenia, usunięty z pielgrzymki.
 38. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki.
 39. Organizator, a w jego imieniu osoby uprawnione, ma prawo do utrwalania wizerunku pielgrzymów, szczególnie w postaci zdjęć i filmów, oraz umieszczania ich na stronach internetowych Organizatora,
  a także w mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zebranych materiałów w celach promocyjnych i archiwalnych.

  Przetwarzanie danych osobowych uczestników pielgrzymki.
  W związku z organizacją 31. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników pielgrzymki:
  · dane osobowe pielgrzymów będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem pielgrzymki;

  · przesłanką legalizującą przetwarzanie danych będzie zgoda uczestnika, a w przypadku małoletniego dziecka zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego;

  · uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest okazać kartę pielgrzyma i identyfikator na polecenie Dowódcy pielgrzymki, Przewodnika pielgrzymki, Służb zabezpieczających pielgrzymkę lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość;

  · w celu udokumentowania i promocji pielgrzymki Organizator, którym jest Ordynariat Polowy będzie utrwalał przebieg pielgrzymki w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane w mediach, w szczególności na stronach internetowych Organizatora oraz na portalach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zebranych materiałów w celach promocyjnych i archiwalnych.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  i wizerunku w związku z 31. Pieszą Pielgrzymką Żołnierzy na Jasną Górę.

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) danych osobowych jest Ordynariat Polowy z siedzibą przy ul. Tokarzewskiego–Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Ordynariacie Polowym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@poczta.ordynariat.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia pielgrzymki oraz udokumentowania jej przebiegu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana wyrażonej zgody, tj. w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w 31. Pieszej Pielgrzymce Żołnierzy na Jasną Górę. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia pielgrzymki lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie
  spowoduje brak możliwości uczestnictwa w pielgrzymce.
 6. Odbiorcą Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uprawnione w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody na nieodpłatne udostępnianie
  wizerunku na rzecz Ordynariatu Polowego w formie wizualnej i audiowizualnej.
 7. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody na nieodpłatne udostępnianie wizerunku na rzecz
  Ordynariatu Polowego w formie wizualnej i audiowizualnej.
 8. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dane osobowe będą przetwarzane przez czas przygotowania i trwania 31. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wszelkie oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt. 9 i 10 osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie administratora.
 12. Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) wizerunku w celu udokumentowania Pielgrzymki obejmuje wszelkie formy publikacji i rodzaje informacji dla prasy, w szczególności w miesięczniku Ordynariatu Polowego „Nasza Służba” oraz obejmuje publikacje wizerunku w Internecie (w tym na stronie internetowej Ordynariatu Polowego, portalach społecznościowych Facebook, X, YouTube itp.), jak i zamieszczanie w materiałach promocyjnych.
  Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) wizerunek nie będzie użyty w sposób obraźliwy lub nie będzie naruszać w inny sposób Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dobra osobistego.
 13. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 14. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) danych osobowych narusza przepisy Dekretu.
 15. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie odbioru pakietu pielgrzyma podczas zgrupowaniu w Zegrzu. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do uczestniczenia w Pielgrzymce. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania Pielgrzymki jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce.
 16. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie, również w trakcie pielgrzymki, szczególnie w celu dostosowania do nowelizowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub realizacji prawnych obowiązków, nałożonych na Organizatora. W przypadku wprowadzonych zmian, zostaną one niezwłocznie ogłoszone na stronie
  internetowej Ordynariatu oraz w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. w Poczcie Pielgrzymkowej.
 17. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę zastrzega sobie Dowódca Pielgrzymki ks. kan. płk Stanisław Garbacik.

Dowódca Pielgrzymki
ks. kan. płk Stanisław GARBACIK

Trasa Pielgrzymki

PORADNIK PIELGRZYMA – ŻOŁNIERZA

Przed pielgrzymką

1. Spakuj się tak, abyś nie spędzał dużo czasu na poszukiwaniu potrzebnych Ci rzeczy. Dobrym rozwiązaniem są lockery, skrzynie na kółkach, duże walizki.

2. Oznacz swój bagaż tak, aby nie było wątpliwości, że jest Twój. Łatwiej znaleźć go wśród innych bagaży.

3. Bagaż oddajemy na samochód bagażowy oznaczony kolorem obozowiska na które jesteś przydzielony. On przewozi go pomiędzy noclegami.

4. Warto spakować:

 • śpiwór z prześcieradłem;
 • latarkę;
 • odzież termiczną;
 • mały plecak (w ciemnym kolorze) na trasę;
 • różaniec;
 • okulary przeciwsłoneczne;
 • małą karimatę, albo coś na czym usiądziesz podczas odpoczynku;
 • metalowy kubek i niezbędnik (na jedzenie na trasie);
 • buty wojskowe;
 • nakrycie głowy odpowiednie dla jednostki;
 • dwa mundury na drogę i trzeci na wejście na Jasną Górę;
 • koszulkę na każdy dzień;
 • wygodną bieliznę na każdy dzień;
 • kapelusz lub czapkę z daszkiem;
 • płaszcz przeciwdeszczowy;
 • ciemne buty sportowe;
 • klapki pod prysznic;
 • odzież ochronną (goretex);
 • ocieplacz (noce bywają naprawdę zimne, a namioty nie są ogrzewane);
 • skarpety grube, najlepiej sprawdzają się z wełny merino, coolmaxy, bambusowe – nie bawełniane;
 • krem z wysokim filtrem;
 • talk (warto na każdym postoju posypać stopy);
 • elektrolity/witaminy do rozpuszczenia w wodzie;
 • sól magnezową (np. Epsom);
 • miskę (składaną);
 • igły sterylne;
 • płyn do dezynfekcji;
 • gaziki;
 • tabletki przeciwbólowe;
 • opatrunki żelowe na otarcia/odciski;
 • maści chłodzące na ból mięśni;
 • maść antyhistaminowa (na asfaltówkę);
 • środek przeciw komarom i kleszczom;
 • środki higieny osobistej;
 • chusteczki nawilżane;
 • minimum 2 ręczniki (najlepiej mikrofibrowe);
 • środki do czyszczenia obuwia;
 • powerbank, ładowarka, przedłużacz (prąd na obozowisku dostępny jest tylko w namiocie służby dyżurnej) – koniecznie podpisane!;
 • sznurek (do wieszania ręczników);
 • torba na brudną bieliznę/ubrania.

Na pielgrzymce

1. W drogę zabieramy ze sobą:

 • Kartę Pielgrzyma, Znaczek i dokumenty osobiste;
 • różaniec;
 • długopis i kilka karteczek (przydadzą się do zapisywania intencji modlitewnych);
 • prowiant na cały dzień (wydawany rano przy śniadaniu, a wozy z wodą będą stały na każdym postoju).

UWAGA! Jeżeli nie masz zamiaru zjeść swojego prowiantu weź go w drogę i podziel się z innymi pielgrzymami np. z grup cywilnych, którzy nie mają wyżywienia;

 • wodę, wodę z elektrolitami/witaminami;
 • kubek (lekki);
 • pelerynę/kurtkę przeciwdeszczową;
 • małą karimatę do siedzenia;
 • podstawowe środki opatrunkowe (zasypka do nóg). UWAGA! Nie przesadzaj z ilością medykamentów. Służba medyczna jest obecna podczas całego dnia przemarszu. Osoby przewlekle chore powinny mieć zawsze przy sobie przyjmowane leki. Pamiętaj o przestrzeganiu zaleceń lekarza i ich przyjmowaniu;
 • nakrycie głowy;
 • krem z filtrem;
 • wygodne buty; rozchodzone, wyłożone wkładką i grube skarpety;
 • chusteczki nawilżane.

2. Dziennie należy wypijać minimum 3 litry wody!!!

3. Jeżeli musisz – pal tytoń tylko w miejscach do tego wyznaczonych poza zasięgiem wzroku innych pielgrzymów i gospodarzy.

4. Bezwzględnie wykonuj polecenia służb porządkowych.

5. Nie wychodź przed krzyż i znaczek, który jest niesiony na początku grupy – to niebezpieczne i utrudnia służbę osobom, które kierują ruchem.

6. Nie odłączaj się od kolumny marszowej.

7. Na odpoczynku zawsze bądź w pobliżu grupy wojskowej.

8. Podziel się tym co masz. Żołnierze nocują na obozowisku dla nich przygotowanym, posiadają też wyżywienie. Nie zapominaj o pielgrzymach cywilnych z WAPM, którzy nie mają zapewnionego wyżywienia. Dochodząc na postój najpierw zjedz swój prowiant, albo podziel się nim z pielgrzymami, a dopiero później weź jedzenie od gospodarzy. Zostaw coś dla innych. Dziękuj za dary, które ludzie dają z dobrego serca.

9. W trasie na odpoczynku zasypuj stopy talkiem – unikniesz przemoczenia i bolesnych otarć.

10. Noś regulaminowe umundurowanie! Pielgrzym – żołnierz ma obowiązek pielgrzymować w mundurze wojskowym. Nie ma możliwości chodzenia w ubraniu cywilnym. Idziemy przez całą Polskę, a TY jesteś wizytówką Wojska Polskiego.

11. Poruszaj się tylko po prawej stronie tub nagłaśniających. Po lewej idzie służba porządkowa kierująca ruchem. Nie stosując się do tego zagrażasz bezpieczeństwu swojemu i całej grupy.

12. Na noclegu czym prędzej znajdź bagaż, weź prysznic, zjedz posiłek tak, aby zdążyć ze wszystkim przed wieczornym Apelem Jasnogórskim i ciszą nocną.

13. Po kąpieli warto przez około 20 minut wymoczyć stopy w roztworze soli magnezowej (np. Epsom). Daje to ulgę, zwalcza stany zapalne i zmniejsza opuchliznę nóg po całym dniu wędrówki. Jeżeli masz rany na stopach zrezygnuj z tego zabiegu.

KOD QR kierujący do tej strony informacyjnej