ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

KATEDRA POLOWA: UROCZYSTA INSTALACJA KANONIKÓW KAPITUŁY KATEDRALNEJ

KATEDRA POLOWA: UROCZYSTA INSTALACJA KANONIKÓW KAPITUŁY KATEDRALNEJ

– W sposób szczególny i wyjątkowy pragnę powitać wszystkich gości, których zgromadziła uroczystość przyjęcia do Kapituły Katedralnej nowych kanoników –zwrócił się do zgromadzonych biskup polowy Wiesław Lechowicz przewodniczący Mszy św., podczas której nastąpił obrzęd instalacji do Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego trzech kanoników gremialnych: ks. płk. Kryspina Raka, wikariusza generalnego biskupa polowego, ks. kpt. Rafała Kanieckiego, kanclerza Kurii Ordynariatu Polowego i ks. ppłk. Sebastiana Piekarskiego, proboszcza katedry polowej.

Mszę św. koncelebrowali kapelani: ks. por. SOP Piotr Zamaria i ks. por. Łukasz Węglowski. W liturgii uczestniczyli również kanonicy kapituły: Dziekan Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego ks. ppłk Marcin Czeropski, ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. płk rez. January Wątroba, ks. płk Adam Prus i ks. ppłk Ireneusz Biruś.

W homilii biskup polowy nawiązał do Ewangelii o synu marnotrawnym, wskazując na scenę ubrania nawróconego dziecka i włożenia mu pierścienia na palec przez miłosiernego ojca. Przyrównał ten obraz do mającego się dokonać aktu włożenia insygniów przez nowych kanoników. Skierował do nich życzenie, by mieli nieustanne poczucie bycia synem, dzieckiem Boga. – A być synem to znaczy mieć życie od ojca. Takim życiem zostaliście obdarzeni (…), również życiem wiecznym, jego perspektywą – podkreślił. Biskup polowy wspomniał również o powołaniu wybranych kanoników do kapłaństwa, wymieniając ważne aspekty tej służby, także w kontekście posługi wśród żołnierzy w Ordynariacie Polowym.

– Być synem to nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie – zaznaczył biskup polowy. Przypomniał, że przypowieść o synu marnotrawnym jest opowieścią o każdym człowieku: nie wykorzystującym swoich talentów, wybierającym siebie zamiast woli Bożej, grzeszącym. Wskazał, że uznanie tej prawdy o sobie jest postawą pokory, przypomnianą przez Jezusa w odczytanej podczas liturgii perykopie ewangelicznej o faryzeuszu i celniku. Życzył zebranym, aby taka postawa im towarzyszyła. W szczególny sposób zwrócił do kanoników, życząc im świadomości umiłowania przez Boga bardziej niż patrzenia na samo wyróżnienie przez powołanie do kapituły. Przypominając słowa Kodeksu Prawa Kanonicznego podkreślił, że godność kanoników nadaje się „tylko kapłanom, którzy odznaczają się nauką i prawością życia i chwalebnie wypełniają swoją posługę” (kan. 509 par. 2). Wskazał, że obecność kanoników będzie dodawała splendoru uroczystościom liturgicznym, sprawowanym w katedrze polowej.

Po homilii dokonano obrzędu instalacji. Dziekan Kapituły Katedralnej, ks. ppłk Marcin Czeropski, zwrócił się do biskupa polowego z prośbą o włączenie nominowanych do kapituły. – Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przyjmujemy tych naszych braci do Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego – ogłosił biskup Wiesław Lechowicz. Następnie nowoprzyjęci kanonicy złożyli wyznanie wiary oraz przyrzeczenie zachowania wszystkich postanowień statutów Kapituły Katedralnej i wiernego wypełniania powierzonych im zadań. Biskup polowy wręczył im dystynktoria i pierścienie.

Na zakończenie uroczystości prepozyt, ks. kan. ppłk Sebastian Piekarski, w imieniu przyjętych do kapituły kapłanów, odczytał podziękowania. Przypomniał również historię Kapituły Katedralnej, pierwszej na świecie kapituły utworzonej w ramach ordynariatu polowego, ustanowionej w 2006 r. – Wpisując się w historię kolegium kapłanów tworzących Kapitułę Katedralną Ordynariatu Polowego, pragnę w imieniu nowych kanoników gremialnych, inaczej rzeczywistych, podziękować księdzu biskupowi za wielkie zaufanie i wyróżnienie, jakim zostaliśmy dziś uroczyście uhonorowani – wyraził z wdzięcznością. Zaznaczył, że oprócz wyróżnienia, nowi kanonicy mają świadomość odpowiedzialności powierzonych im zadań pasterskich, które pragną spełniać z gorliwością. Na koniec poprosił zgromadzonych o modlitwę, a biskupa o pasterskie błogosławieństwo.

***

W Ordynariacie Polowym istnieją dwie kapituły: Kapituła Katedralna, działająca przy Katedrze Polowej oraz Kapituła Kanonicka, ustanowiona przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego została erygowana 21 stycznia 2006 r. dekretem Ojca Świętego Benedykta XVI, wydanym przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa Stolicy Apostolskiej. Instalacja dwunastu kanoników odbyła się 30 października 2006 r. Było to wydarzenie o charakterze historycznym dla całego Kościoła powszechnego – Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego była pierwszą kapitułą na świecie erygowaną przez Stolicę Apostolską w diecezji polowej.   

Główne zadanie kapituły zostało wyrażone w dekrecie Ojca Świętego, erygującym ją: została powołana do życia dla powiększenia splendoru kultu Bożego i dla osiągnięcia większego uświetnienia duszpasterstwa żołnierzy, a także dla udzielenia pomocy duchowieństwu oddanemu trosce o życie duchowe wiernych.

Wspominany status określa liczbę członków kapituły (maksymalnie dwunastu) oraz warunki stawiane przyszłym członkom Kapituły. Na urząd kanonika może zostać powołana osoba będąca członkiem prezbiterium Ordynariatu Polowego. Obowiązki i prawa związane z urzędem ustają z chwilą przejścia na emeryturę i zakończenia posługi w Ordynariacie Polowym – wówczas kanonik staje się kanonikiem honorowym lub z chwilą ukończenia 65 lat – kanonik staje się wtedy kanonikiem seniorem.   

Podobnie jak we wcześniejszych kapitułach, na czele Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego stoi prepozyt wspierany przez czterech urzędników: dziekana, skarbnika, penitencjariusza oraz sekretarza. W przeciwieństwie do kapituł działających kilkaset lat temu, Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego nie posiada majątku ziemskiego, a jej członkowie nie otrzymują uposażenia lub beneficjów. Majątek Kapituły pochodzi ze składek kanoników, którzy pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.    

Kapituła Kanonicka przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej została erygowana dekretem Ojca Świętego z 31 maja 2007 r. Została ona stworzona „dla pożytku duchowego wiernych Ordynariatu Polowego oraz w trosce o żołnierzy polskich służących pokojowi w Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony” (Dekret o utworzeniu Kapituły Kanonickiej przy Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, 31 maja 2007). Kapituła Kanonicka jest zorganizowana i działa w podobny sposób do Kapituły kolegiackiej, z jedną różnicą: w jej skład mogą wchodzić osoby, które nie należą do ścisłego otoczenia biskupa polowego. Kanonikiem można zostać w uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego oraz parafii wojskowej.  

Obydwie Kapituły mają swoje odznaczenia: Order Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego, Krzyż Komandorski „Kapituła Katedry Polowej – Zasłużonym” oraz order Kapituły Bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej.   

ordynariat.wp.mil.pl